น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

น้าเน็ก  เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา